Trở về trang nh www.ninh-hoa.com


 

Tc Giả:

Nguyễn Phước Sơn
(USA)

 

Trường Cũ
(TH Trần Bnh Trọng)

Cầu Sắt

 

Cầu Sắt  9/2004 - Vĩnh Ph - Ninh Ha
Nguyễn Phước Sơn