Trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

Tác Giả:

Huyền Chiêu
(Việt Nam)

 

Cầu Mới
(nối đôi bờ Thanh Châu và Phước Đa)

 

Cầu Mới  12/2005 - ThanhChâu-Phước Đa - Ninh Ḥa
Huyền Chiêu