trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


ỨC TRAI THI TẬP
NGUYỄN TRĂI

TÀI LIỆU THAM KHẢO/ĐỐI CHIẾU

Dương Anh Sơn
 

   


 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐỐI CHIẾU

 

1.   Phạm Văn Diêu, Văn học Việt Nam (Phần các tác giả và tác phẩm tiêu biểu thời Thịnh Lê và đời Mạc) NXB Tân Việt, Sài g̣n 1960.

2.   Hoàng Khôi, Ức Trai Tập (Tập thượng và hạ) U.B.D.T.P.Q.V.K.Đ.T.V.H, Sài G̣n 1972.

3.   Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn Học Sử Yếu, BGD- TTHLXB, Sài G̣n 1968.

4.   Văn Tân và Đào Duy Anh, Nguyễn Trăi toàn tập (Viện Sử Học), N.X.B Khoa Học Xă Hội, Hà Nội 1969

5.   Lê Cao Phan, Ức Trai Thi Tập, NXB Văn Học, in tại Sài G̣n 2002

6.   Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển, NXB TP.HCM, 2000

7.   Nguyễn Tôn Nhan, Từ Điển Hán Việt VNDC, NXBTPHCM, 2000

 

CÁC CHỮ VIẾT TẮT


S.đ.d: sách đă dẫn

H.K: Hoàng Khôi

Đ.D.A : Đào Duy Anh

N.G.T: Nguyễn Gia Tuân

T.Q: Trung Quốc

C.T: chú thích

D.B.C: Dương Bá Cung

B,N,ĐC: B́nh Ngô Đại Cáo

Ư.T.T.T: Ức Trai Thi Tập

T.Đ: Tự điển

T.TL: Trước Tây lịch.

S.TL: Sau Tây lịch

C: câu.

 

HẾT

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com