trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

THỜI KỲ VUI THÚ ẨN DẬT
Ở CÔN SƠN
(Khoảng 1438 - 1442)
Dương Anh Sơn

   


 

 

Bài 80 :

ĐỒ TRUNG KƯ THAO GIANG HÀ THỨ SỬ, TR̀NH THIÊM HIẾN

途中寄洮江何刺史程佥

 

Thao giang nhất biệt ư du du,                     洮江一意悠悠

Bôi tửu luận văn ức cựu du.                       杯酒憶舊遊

Đông ngạn mai hoa t́nh ánh lăm,               岸梅花晴映

B́nh Than nguyệt sắc viễn tùy chu.              月色遠隨

Tŕnh công thế thượng vô song sĩ                程公世上無雙

Hà lăo triều trung đệ nhất lưu.                     何老朝中第一流

Linh Các tưởng ưng thanh thoại xứ,           鈴閣話處

Thiên nhai khẳng niệm cố nhân phu.           天涯肯念故人不

 

DỊCH THƠ:

 

Giữa đường gửi Hà Thứ sử và Tŕnh Thiêm hiến ở Thao Giang

 

Bồi hồi từ giă Thao Giang

Cuộc chơi chén rượu xưa bàn thơ văn.

Tạnh trời, mai ánh bờ đông,

Thuyền xa - trăng chiếu theo ḍng B́nh Than.

Tŕnh công kẻ sĩ ai bằng,

Trong triều Hà lăo vào hàng nhất thôi.

Thanh cao Linh Các những lời,

Bạn xưa c̣n nhớ góc trời hay chăng?!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Một lần từ giă chốn sông Thao ḷng nao nao bồi hồi - Nhớ cuộc chơi xưa bàn thơ văn với chén rượu - Bến bờ đông hoa mai lúc trời quang tạnh ánh sáng chiếu lên dây neo thuyền – Ánh trăng B́nh Than theo chiếc thuyền đi xa – Tŕnh công là kẻ sĩ không ai bằng được trên đời – Hà lăo là người phong lưu bậc nhất trong triều - Tưởng như ở Linh Các nói những lời thanh cao đẹp đẽ - Bạn có chắc rằng nhớ đến người bạn xưa ở góc trời hay chăng?

 

CHÚ THÍCH:

 

-     刺史 thứ sử: quan coi một châu, một vùng đất.

-     thiêm hiến: quan coi về pháp luật

-     悠悠 du du: lo lắng, bồi hồi, xa xôi, nao nao trong ḷng

-     ánh lăm: ánh sáng chiếu lên dây neo thuyền.

-     B́nh Than: ở phía đông bắc Thăng Long xưa. Đó là một bến sông nằm trên cửa sông Đuống đổ vào sông Lục Đầu. Thờ nhà Trần, đây là nơi vua Nhân Tông triệu tập Hội nghị Diên Hồng để bàn việc chống giặc Nguyên xâm lược. Nay thuộc xă Đại Than, huyện Gia B́nh, tỉnh Bắc Ninh.

-     洮江 Thao giang: nằm ở đất Phú Thọ, ở ngă ba Tam Giang nơi gặp nhau của sông Lô và sông Đà. Bên Trung Quốc cũng có con sông cùng tên ở Sơn Tây.

-     鈴閣 Linh Các: nơi nghỉ ngơi trong các tư dinh quan lớn để bàn bạc văn chương.

-     phu: âm của “bất” (chẳng, đừng, không): há chăng, há chẳng, hay chăng… Câu 8: có chắc không bạn xưa nhớ đến (tôi) ở nơi góc trời (này). Chữ “bất” c̣n có âm khác nữa là “Phủ” và “Bỉ” (coi thường).

 

 


 

Bài 81 :

 

MỘNG SƠN TRUNG

山 中

 

Thanh Hư động lư trúc thiên can,                竹千竿

Phi bộc phi phi lạc kính hàn.                       瀑霏霏落

Tạc dạ nguyệt minh thiên tự thủy,                昨夜月明天似水

Mộng kỵ hoàng hạc thượng tiên đàn          夢騎黃鶴上仙

 

DỊCH THƠ:

 

Giấc mộng trong núi

 

Thanh Hư động trúc hàng ngàn,

Ào ào thác đổ lạnh màn gương soi.

Sáng trăng trời nước đêm rồi,

Hạc vàng mơ cưỡi lên nơi cơi Bồng.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Trong động Thanh Hư, trúc có hàng ngh́n cây – Thác nước bay đổ xuống ào ào, gương soi lạnh tăm – Đêm qua trăng sáng, bầu trời (trong suốt) như nước – Mơ được cưỡi hạc vàng lên cơi tiên.

 

 

CHÚ THÍCH:

 

-     Thanh Hư động: nằm ở núi vùng Côn Sơn nơi ông ngoại Nguyễn Trăi là Thượng tướng Trần Nguyên Đán về dưỡng lăo.

-     bộc: thác nước.

-     霏霏 phi phi: rơi lả tả, tuyết bay lả tả, ào ạt.

-     天似水 thiên tự thủy: bầu trời (trong vắt) như nước.

-     黃鶴 hoàng hạc: theo tích xưa Phí Văn Vi, quê ở Vũ Xương, Hồ Bắc T.Q, sau khi mất hóa thành tiên, thường cưỡi hạc vàng về thăm trần thế.

tiên đàn: cơi tiên hay c̣n gọi là cơi Bồng Lai, nơi chư tiên ở cùng với Tây Vương Thánh mẫu.

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

 Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com