trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


MỘT SỐ BÀI THƠ ĐƯỢC CHO LÀ
CỦA NGUYỄN TRĂI LÀM TRONG GIAI ĐOẠN SANG TRUNG QUỐC
Dương Anh Sơn
 

   


 

 

Bài 101 :
 

 

GIANG TÂY

江 西

 

Tự cổ Hồng Đô xưng thắng địa,                自古稱勝

Kim triêu khách lư tạm tương qua.              今朝客裡暫

Yên thu Nam Phố t́nh quang hảo,               收南浦晴光好

Nhật lạc Tây Sơn mộ cảnh gia (giai)           日落西山暮景佳

Cáo kiết thành phong lân tục bạc,               風憐俗薄

Từ chương hữu học trúng khoa đa.            章有中科多

Tinh Dương thiết trụ kim do tại,                   揚鐵柱今

Bi khắc thiên niên tiển dĩ hoa.                      碑刻千年已花

 

DỊCH THƠ:

 

Giang  Tây

 

Hồng Đô tiếng đẹp từ xưa,

Sáng nay khách tạm ghé qua dọc đàng.

Khói tan Nam Phố trời quang,

Trời buông, cảnh đẹp chiều tàn Núi Tây.

Kiện, thưa thói xấu tiếc thay,

Học theo sách vở đỗ đầy khoa thôi!

Tinh Dương trụ sắt c̣n nơi,

Rêu lan bia khắc ngàn đời đốm hoa.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Vùng đất Hồng Đô từ xưa đă nổi tiếng – Sáng nay, người khách trên đường đi tạm ghé qua đây – Lúc khói đă tan hết, Nam Phố trời quang tạnh và đẹp - Mặt trời lặn xuống Tây Sơn, cảnh chiều xinh xắn - Việc kiện cáo tiếc là thành thói xấu - Học theo sách vở khiến nhiều người đỗ đạt - Trụ sắt của Tinh Dương vẫn c̣n – Bia khắc ngàn năm rêu đă thành đốm hoa.

 

CHÚ THÍCH:

 

-     江西 Giang Tây: c̣n gọi là Hồng Đô, nằm phía nam s ông Trường Giang, có nhiều danh lam thắng cảnh và đặc sản như gốm sứ.

-     南浦 Nam Phố: (bến sông phía nam): tên một bến thuyền ở Nam Xương.

-     yên thu: khói hết, khói đă tản đi, khói tan hết.

-     西山 Tây Sơn: nằm phía tây Nam Xương.

-     晴光好 t́nh quang hảo: trời lạnh, đẹp trời.

-     cáo kiết: thưa kiện và chỉ trích nhau.

-     俗薄 lân tục bạc: tiếc là thành thói xấu (tục bạc: thói tục xấu) không được hay đẹp.

-     Tinh Dương: người người đời Tần cho dựng một trụ sắt ở cửa Quảng Nhuận Nam Xương không rơ mục đích ǵ. 


 


 

Bài 102 :

 

ĐỀ LƯ THỊ GIA PHỔ

題盧氏家

 

Tích khánh nguyên lai tự hữu ki (cơ)            積慶自有基

Súc hoành phát cự khả tiên tri.                   畜宏發鉅可先知

Thi thư tuấn trạch phương du viễn              詩書芳逾

Trung hiếu truyền gia huấn vĩnh di.              忠孝

Thủy mộc tất tùng nguyên bổn thủy             水木必原本始

Hoàng kim hà dụng tử tôn di.                      金何用子孫遺

Phần hương nhất độc công gia phổ,          焚香一讀公

Túc túc linh nhân khởi kính ti (tư)                 肅肅令人起敬思

 

DỊCH THƠ:

 

Đề gia phả họ Lư

 

Cội nguồn nền phúc chứa đầy,

Dưỡng nuôi có thể lớn dày đoán ra.

Sách, thơ hương tỏa thêm xa,

Hiếu, trung dạy dỗ truyền nhà măi sau.

Nước, cây hẳn gốc ban đầu,

Để vàng con cháu, nào d ùng làm chi!

Đốt hương, đọc sách ông ghi,

Khiến người nghĩ ngợi, nể v́ dấy lên.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Chứa đầy phúc cội nguồn là phải có nền móng - Biết nuôi dưỡng sẽ lớn to, có thể đoán trước – Thơ và sách vở thấm sâu, hương thơm càng tỏa đi xa - Đức trung và đức hiếu là nếp nhà, để lại dạy dỗ măi về sau - Nước và cây tất phải theo nguồn cội ban đầu - Để vàng cho con cháu làm chi ! - Đốt hương, đọc gia phả của ông - Khiến ḷng d ấy lên sự nể v́ và kính trọng con người ấy.

 

CHÚ THÍCH:

 

-     tích: chứa nhiều, góp lâu.

-     khánh: vui mừng, phúc, tốt đẹp.

-     ki: nền nhà, gốc rễ.

-     súc: vật nuôi trong nhà, nuôi dưỡng.

-     cự: to lớn, thép cứng.

-     tuấn trạch: mưa móc thấm sâu, tỏa đượm đầy khắp.

-     芳逾phương du viễn: hương thơm càng tỏa đi xa.

-     huấn: dạy dỗ, lời nói có khuôn phép.

-     tất: tất nhiên, hẳn nhiên, quả nhiên. Lời khẳng định.

-     di: để lại, tặng cho.

-     di: rơi mất, quên mất, để lại (di chúc).

-     công: ông, cách gọi tôn kính với người trên, công việc, chung.

-     肅肅 túc túc: cung kính, trang nghiêm.

-     kính: nghiêm túc, trang nghiêm, cung kính, kính nể.

 

 

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com