trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

  

Dương Anh Sơn
 

NGUYỄN TRĂI

ỨC TRAI THI TẬP
  

 

 
NGUYỄN TRĂI (1380-1442)

 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI G̉N

2009

 

 

 

 

Dương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

 Trung học Ninh Ḥa

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com