trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

Bài 35:

 

 

TẶNG THỰC Đ̀NH

     贈實亭

 

Thiên hạc đàm ngư hà xứ tầm?                天鶴潭魚何處尋
La Thành nhất biệt thập niên thâm.         
羅城一別十年深
Đồng niên đối diện cách thiên nhưỡng    
同年對面隔千壤,
Văng sự hồi đầu thành cổ câm (kim).     
往事回頭成古今
Bạch phát tiêu ma bần sĩ khí,                 
白髮消磨貧士氣
Đề bào trân trọng cố nhân tâm.              
綈袍珍重故人心
Mạc sầu tịch địa vô giai khách,              
莫愁僻地無佳客
Lam Thuỷ Hồng Sơn túc vịnh ngâm.
     藍水鴻山足詠吟

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

TẶNG THỰC Đ̀NH

 

T́m đâu cá nước hạc trời,

La Thành giă biệt đă mười năm qua.

Đất trời bạn lứa cách xa,

Chuyện qua ngoảnh lại đă là xưa nay.

Tấm ḷng bạn cũ áo dày,

Bạc đầu sĩ khí c̣n đây héo ṃn.

Vắng tanh không khách chớ buồn,

Ngâm nga Lam Thủy, Hồng Sơn đủ rồi!

 

DỊCH NGHĨA:

Chim hạc trên trời, con cá trong đầm làm sao mà t́m? Một lần giă biệt La Thành đă hơn mười năm rồi! Những bạn bè cùng trang lứa cách mặt nhau như trời và đất. Bao chuyện cũ quay đầu nh́n lại đă thành ra chuyện “kim cổ” xưa nay. Mái tóc của kẻ sĩ nghèo đă bạc làm tiêu tan và cùn ṃn ư chí đi. Rất trân trọng và quư mến tấm ḷng của người bạn cũ đă tặng chiếc áo lụa dày. Chớ buồn v́ ở nơi vắng vẻ không có khách quư; ḍng sông Lam và dăy núi Hồng cũng đủ để ngâm vịnh.

 

CHÚ THÍCH:
 


 

贈實  Thực Đ́nh: tên hiệu của người bạn Tố Như, không rơ tên họ.
羅城  La Thành: tức thành Nghệ An xây gần nơi sông Lam và sông La gặp nhau và c̣n có các tên như Lam Thành, Nghĩa Liệt Thành, Triều Khẩu Thành.
同年  đồng niên:  người cùng tuổi, bạn cùng thời hoặc cùng trang lứa.
  nhưỡng: chỉ chung về đất đai, đất mềm hoặc đất trồng.
  ma:  mài ṃn, cùn ṃn.
tiêu:  tan chảy đi hết, mất tan.
綈袍  đề bào: áo làm bằng lụa dày giữ được mát và hơi ấm.
佳客 giai khách: khách quư.
     

 

 

  

Bài 36: 

 

 

PHÚC THỰC Đ̀NH

   復實

 

Đông hàn hạ thử cố xâm tầm,                冬寒夏暑故侵尋
Lăo đại đầu lô tuế nguyệt lâm.             
老大頭顱歲月深
Kinh quốc oanh hoa thiên lư ngoại,     
京國鶯花千里外
Giang hồ toa lạp thập niên câm (kim). 
江湖簑笠十年今
Tụ đầu nan đắc thường thanh mục,       
聚頭難得常青目
Lư phát đương tri vị bạch tâm.             
理髮當知未白心
Lam thuỷ Hồng sơn vô hạn thắng,         
藍水鴻山無限勝
Bằng quân thu thập trợ thanh ngâm.
       憑君收拾助清吟

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

ĐÁP LỜI THỰC Đ̀NH

 

Qua dần đông lạnh hè nồng,

Đầu trơ năm tháng chất chồng già nua.

Kinh thành ngàn dặm chim hoa,

Sông hồ tơi nón nay đà mười năm.

Mắt xanh tụ họp khó khăn,

Ḷng chưa trang trắng, sửa sang mái đầu!

Lam, Hồng cảnh đẹp biết bao,

Bạn ơi nhặt nhạnh dựa vào vịnh ngâm.

 

DỊCH NGHĨA:
 

Mùa đông lạnh lẽo, mùa hạ oai nồng dần dần trôi qua. Tháng năm chồng chất già nua trên chiếc đầu lông lốc. Chốn kinh kỳ với chim và hoa thong dong đă xa ngoài vạn dặm. Đă mười năm nay sống sông hồ với áo tơi và chiếc nón lá. Những người bạn “mắt xanh” cũng thường khó tụ họp lại với nhau. Lúc soạn sửa mái tóc mới hay ḷng ḿnh chưa được trang trắng, thanh thản. Bạn hăy dựa vào cảnh đẹp vô vàng của núi Hồng, sông Lam để ngâm vịnh cho được thanh nhàn.


CHÚ THÍCH:

 

 

侵尋 xâm tầm: dần dần qua, sắp qua.
頭顱  đầu lô: đầu lâu, sọ đầu, đầu trơ lốc…
câu 3:   chỉ cảnh thanh nhàn êm đẹp tại chốn kinh thành.
簑笠 toa lạp: chiếc áo tơi và cái nón lá; chỉ sự nghèo nàn thiếu thốn và vất vả.
青目 thanh mục: mắt xanh; chỉ những người có tài năng, có hiểu biết (như trong Kiều đoạn Từ Hải nói với Thúy Kiều: “mắt xanh chẳng để ai vào có không?”
理髮  lư phát: sửa sang lại đầu tóc.
白心 bạch tâm: ḷng thanh thản, trong trắng không vương bận (Nguyễn Công Trứ: “nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo”).
   bằng: dựa vào, nương dựa.
     

 

 

                    


 

 

Đón xem BÀI 37 - 38 Kỳ tới

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com