trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

NGUYỄN-DU

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẬP I

 

THANH-HIÊN

           


THI-TẬP

 

DƯƠNG ANH SƠN

(CHUYỂN LỤC BÁT&CHÚ GIẢI)

Thấng 6/2012

 

 

                                    

Nguyn Du
THANH-HIÊN THI-TẬP


清軒詩集

 

(清軒前後集)

1786 - 1802

 

 

 

 

 

MƯỜI NĂM GIÓ BỤI QUÊ XA

(1786-1795)

     (Từ bài 1 đến bài 60)

“Thập tải phong trần khứ quốc xa,

Tiêu tiêu bạch phát kư nhân gia…”

                      (U CƯ)

 

          十載風塵去國賒
                     蕭蕭白髮寄人家。。。

(幽居)

 

 

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com