trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


NAM TRUNG TẠP NGÂM
(Tập 02)

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

  

 

 

 

  CÁC CHỮ VIẾT TẮT  
     
1. Nam Trung Tạp Ngâm: NTTN
2.  Bắc Hành Tạp Lục: BHTL
3. Trung Hoa: T.H
     
  MỤC LỤC Số trang
     
  Vài nét về Nam Trung Tạp Ngâm  3
Bài 1: Phượng Hoàng lộ thượng tảo hành 6
Bài 2: Ngẫu thư công quán bích (Bài 1) 7
Bài 3: Ngẫu thư công quán bích (Bài 2)  8
Bài 4: Ngẫu thư công quán bích (Bài 3)  9
Bài 5: Thu chí 10
Bài 6, 7, 8, 9, 10: Mộng đắc thái liên 11
Bài 11: Tống nhân  13
Bài 12: Vọng Thiên Thai Tự 14
Bài 13: Ngẫu đề 15
Bài 14, 15, 16, 17, 18: Ngẫu hứng 16
Bài 19: Thủy Liên đạo trung tảo hành  19
Bài 20: Tặng nhân 20
Bài 21: Tái thứ nguyên vận  21
Bài 22:  Dạ tọa  22
Bài 23: Tạp ngâm  23
Bài 24: Điệu khuyển  24
Bài 25: Sơn trung tức sự 26
Bài 26: Độ Linh giang 27
Bài 27: Thành hạ khí mă   28
Bài 28: Pháo đài  29
Bài 29: Giang đầu tản bộ (Bài 1) 30
Bài 30: Giang đầu tản bộ (Bài 2) 31
Bài 31: Ngẫu đắc 32
Bài 32: Đại tác cửu thú tư qui (Bài 1)  33
Bài 33: Đại tác cửu thú tư qui (Bài 2) 34
Bài 34: Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất trấn Nghệ An 35
Bài 35: Y nguyên vận kư Thanh Oai Ngô Tứ Nguyên   36
Bài 36: Nễ giang khẩu hương vọng  38
Bài 37: Tân thu ngẫu hứng 39
Bài 38: Thu nhật kư hứng 40
Bài 39: Giản Công bộ Thiêm sự Trần (Bài 1) 41
Bài 40: Giản Công bộ Thiêm sự Trần (Bài 2) 42
  Các chữ viết tắt & Mục lục 43
     
     

  

 

 


 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com