trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 50:

 

 

NHIẾP KHẨU ĐẠO TRUNG

灄口道

 

Thu măn phong lâm sương diệp hồng,  秋滿楓林霜葉紅
Tiểu oa hào xuất đoản ly đông.           
小猧嗥出短籬東
Sổ huề thuật đạo kê đồn ngoại,             
數畦
稻雞豚外
Nhất đới mao t́ dương liễu trung.        
一帶茅茨楊柳中
Hồng Lĩnh cách niên hư túc mộng,       
鴻嶺隔年虛宿夢
Bạch đầu thiên lư tẩu thu phong.          
白頭千里走秋風
Mang nhiên bất biện hoàn hương lộ,    
茫然不辨還鄉路
Xúc mục phù vân xứ xứ đồng.
      觸目浮雲處處同

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

ĐƯỜNG ĐI NHIẾP KHẨU

 

Sương thu rừng lá phong hồng,

Chó con dậu thấp phía đông gầm gừ,

Lợn gà ruộng lúa lơ thơ,

Mái tranh một dăy giữa bờ liễu dương.

Mộng hờ Hồng Lĩnh năm trường,

Gió thu đầu bạc vẫn đương dặm ngàn.

Mịt mờ quay lại đường làng,

Nh́n đâu mắt cũng thấy làn mây trôi.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Sắc thu tràn đầy rừng cây phong, sương xuống làm bờ dậu thấp ở phía đông. Ngoài gà và lợn có vài ba đám ruộng trồng lúa nếp. Một dăy nhà lợp mái tranh giữa những hàng dương liễu. Đă cách một năm trường đêm đêm vẫn có những giấc mộng hờ mơ về Hồng Lĩnh. Mái đầu đă bạc vẫn c̣n đi trong cơn gió mùa thu ở ngoài ngh́n dặm. Đường về quê th́ mờ mịt chẳng rơ phương nào. Mắt nh́n chỉ thấy chốn nào cũng là những áng mây trôi.

 

CHÚ THÍCH:

                                         

 

灄口 Nhiếp Khẩu: thị trấn nằm vùng cửa sông Nhiếp Giang, phía đông Vũ Hán, Trung Hoa.
hào: tiếng loài vật gầm gừ, tiếng chó gào rống.
li: bờ rào, bờ dậu quanh nhà.
huề: thửa ruộng.
thuật: lúa nếp, lúa có nhiều độ dẻo để làm rượu.
t́: lấy cỏ tranh kết làm mái nhà, lèn chặt, chất lên.
虛宿夢 hư túc mộng: giấc mộng hư ảo, không thực lúc nghỉ ngơi (túc: nghỉ lại đêm, vốn có, giữ yên).
茫然 mang nhiên:  mờ mịt, mênh mang.
不辨 bất biện: không rơ ràng.
觸目 xúc mục: mắt tiếp xúc, mắt nh́n thấy.
     

 

 

 

 

 

Bài 51:

 

 

HOÀNG CHÂU TRÚC LÂU

黃州竹樓

 

Hợp vi cự trúc biến giao cù,             合圍巨竹遍郊衢
Tằng hữu tiền nhân kiến thử lâu.       
曾有前人建此樓
Cựu chỉ hà th́ thành bạch địa,           
舊址何時成白地
Di văn ṭng cổ kư Hoàng Châu.         
遺文從古記黃州
Hậu nhân đồ hữu thiên niên cảm,       
後人徒有千年感
Đương nhật tằng vô cách tuế mưu.     
當日曾無隔歲謀
Duy hữu Trường giang xảo thu thập,   
惟有長江巧收拾
Nhất thành nhất hủy tẫn đông lưu.
    一成一毀盡東流

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

LẦU TRÚC Ở HOÀNG CHÂU

 

Ngoài đường trúc lớn khắp nơi,

Chốn đây người trước từng cơi dựng lầu.

Trống trơn nền cũ thuở nao,

Hoàng Châu c̣n đó xưa nào bài văn.

Người sau cảm chuyện ngàn năm,

Lúc này tính chuyện cách năm làm ǵ!

Trường Giang thu xếp khéo ghê,

Bại thành hết thảy xuôi về biển đông!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Những con đường bên ngoài thành trúc lớn mọc khắp nơi. Người xưa trước đă từng dựng nên chiếc lầu tại chốn này. Từ thuở nào nền lầu cũ đă thành trống trơ. Chỉ c̣n lại bài văn xưa ghi chép về Hoàng Châu. Người đời sau xúc cảm chuyện của ngàn năm trước. Đương lúc này chẳng có ai tính toán chuyện cho năm đến. Chỉ có ḍng Trường Giang khéo xếp đặt thu về những việc thành, việc bại hết tất cả để cho xuôi về biển đông.

 

CHÚ THÍCH:

                                 

 

黃州 Hoàng Châu: tên một vùng đất nay thuộc huyện Hoàng Cương, Hồ Bắc, Trung Hoa.
câu 2 và 3:   Nguyễn Du đề cập đến “người thời trước” (tiền nhân) tức nhà thờ Vương Vũ Xứng đời nhà Tống bị biếm trích đi Hoàng Châu và đă làm một lầu bằng trúc tại đây có ghi lại trong bài văn “Hoàng Châu Trúc lâu kư”.
無隔歲 vô cách tuế mưu:  không có ai tính toán cho việc năm sau do việc Vương Vũ Xứng phải chịu đi đày nhiều nơi, chẳng biết chiếc lầu làm có c̣n hay không.
巧收拾 xảo thu thập: khéo léo thu về.
     

 

 

 

 

 

Xem Bài số 52-53

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com