trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 25:

 

 

THƯƠNG NGÔ TRÚC CHI CA

 

蒼梧竹枝歌

 

 

ĐIỆU CA TRÚC CHI Ở THƯƠNG NGÔ

 (Mười lăm bài)

 

 

       Bài 10                                          

 

Ban trúc yên đồng xích nhị trường,       斑竹煙筒尺二長
Trà âu phù động Vũ Tiền hương.         
茶甌浮動雨前香
Nhất lai nhất văng nhân vô vấn,           
一來一往無人問
Độc ỷ thuyền song chính hận lang.        
獨倚船窗正恨郎

 

CHUYỂN LỤC BÁT:

Thước hai điếu trúc đốm hoa,

Vũ Tiền ấm tỏa hương trà thơm sao!

Ngược xuôi chẳng hỏi ǵ nhau,

Cửa thuyền riêng tựa e đâu giận chồng.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Ống điếu hút thuốc dài thước hai và ấm trà tỏa hương thơm ngát, loại trà Vũ Tiền. Thuyền đi, thuyền lại chẳng hỏi chào nhau. Nơi cửa sổ của thuyền có người ngồi tựa vào đó đúng là đang giận chồng.

 

CHÚ THÍCH:

                                                                       

 

斑竹 ban trúc: trúc đốm có vết hoa loang lổ.
煙筒  yên đồng: chiếc ống tre dùng để thổi khói, ống điếu làm bằng tre để hút thuốc.
  âu: ấm, b́nh đựng nước.
雨前 Vũ Tiền: một loại trà uống thơm ngon bên T.H được hái vào tiết Cốc Vũ tháng ba.
  chính: chính là, đúng là, e là đúng, ngay thẳng đúng lúc.
     

 

 

 

 

 

ĐIỆU CA TRÚC CHI Ở THƯƠNG NGÔ

 

 

         Bài 11                                   十一

 

Thập chích long châu nhất tự trần,      十隻龍舟一字陳
Xao la qua cổ điếu Linh Quân.           
敲鑼撾鼓吊靈均
Hoàng hoa khuê nữ tham hành lạc,      
黃花閨女貪行樂
Khiêu xuất thuyền đầu bất tị nhân.        
跳出船頭不避人

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

Một hàng mười chiếc thuyền rồng,

Khua chiêng, gióng trống Linh Quân viếng người.

Cô hoa vàng măi ham vui,

Đầu thuyền nhảy nhót chẳng lui tránh người.

 

DỊCH NGHĨA:

Mười chiếc thuyền rồng sắp thành một hàng chữ nhất. Tiếng chiêng khua, tiếng trống gióng đi viếng ông Linh Quân. Cô gái có cài hoa vàng măi ham vui nhảy ra ở đầu mũi thuyền chẳng lo tránh người.


CHÚ THÍCH:

                                                       

 

  chích: đếm số (con, chiếc, cái…), đếm số lẻ.
  trần: sắp đặt, bày ra, phô bày, tỏ bày…
靈均 Linh Quân: tức Khuất Nguyên, người nước Sở, đời Chiến Quốc (IV T.C.N) làm đến chức Tam Lư đại phu (ngang với chức Tể tướng). Khuất Nguyên được Sở Hoài Vương tin tưởng giao cho thi hành chính sách do ông đề ra, về sau Sở Tương Vương lên ngôi nghe lời nịnh thần dèm pha đầy ông đi Giang Nam, khi đi qua ḍng sông Mịch La thuộc nhánh sông Tương ông buồn phiền phẫn chí nhảy xuống sông rự trầm vào ngày mồng 5 tháng 5. Ông để lại Ly Tao, một tác phẩm nổi tiếng Trung Hoa.
  khiêu: nhảy nhót, nhún nhẩy, đá ra phía sau, nhảy.
     

 

 

 

 

 

ĐIỆU CA TRÚC CHI Ở THƯƠNG NGÔ


 

      Bài 12                                       十二

 

Đường chu lan tiếp nhật tân phân,        棠舟蘭日繽紛
Văng văng lai lai bất yếm tần.            
往往來來不厭頻
Kư thủ hoạ thuyền tam ngũ chích,        
記取畫船三五隻
Tối phong lưu thị bố y nhân.               
最風流是布衣人

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

Thuyền đường ngày rộn chèo lan,

Lại qua luôn măi chẳng màng chán chi!

Đếm thuyền dăm chiếc vẽ ghi,

Phong lưu rất mực chàng ǵ áo thô!

 

 

DỊCH NGHĨA:

 

Thuyền làm bằng gỗ đường, mái chèo làm bằng gỗ lan suốt ngày đi đi, lại lại rối ren, rộn ràng chẳng hề chán chê. Đếm năm ba chiếc thuyền có ghi lại những bức vẽ th́ thuyền anh chàng áo vải thô kia là phong lưu bậc nhất.

 

CHÚ THÍCH:

              

 

  đường: cây gỗ đỏ dùng đóng thuyền rất chắc và chịu nước.
   lan: hoa lan thơm, loài cây gỗ dùng làm các vật dụng như chèo, cán cuốc…
繽紛  tân phân: rối loạn, rối ren, rộn ràng.
   yếm: chán chê, no nê, đầy đủ, chán ghét.
   tần:  măi măi, luôn luôn.
  thủ: lựa chọn, thu lấy, lựa lọc.
     

 

 

 

 

 

Đón xem Bài số 25 - 13, 14, 15

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com