trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 25:

 

 

THƯƠNG NGÔ TRÚC CHI CA

 

蒼梧竹枝歌

 

 

ĐIỆU CA TRÚC CHI Ở THƯƠNG NGÔ

 (Mười lăm bài)

 

 

Bài 7                                     

 

Trường Giang ba lăng miểu vô nhai,  長江波浪渺無涯
Tam ngũ du thuyền sấn dạ khai.         
三五遊船趁夜開
Vô nguyệt vô đăng khán bất kiến,       
無月無燈看不見
T́ bà thanh tự thuỷ trung lai.              
琵琶聲自水中來

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

Trường Giang sóng chẳng bến bờ,

Năm ba thuyền dạo theo hờ đêm thâu.

Không trăng đèn đóm thấy đâu?!

Giữa ḍng vang tiếng lao xao t́ bà.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Con sông Trường Giang nổi sóng, bến bờ th́ xa tít không thấy được. Vài ba chiếc thuyền nối theo trong đêm. Không có trăng sáng, không có đèn đóm nên không thấy ǵ. Từ giữa ḍng sông, có tiếng t́ bà vang lên.

 

CHÚ THÍCH:

                                                      

 

長江 Trường Giang: sông dài và lớn. Đây chỉ con sông Dương Tử bên Trung Hoa.
  miểu: có khi viết là “diểu” chỉ sự xa xôi, xa tít.
  sấn: đuổi theo, theo tới, theo nhau, lợi dụng, thừa cơ.
     

 

 

 

 

 

ĐIỆU CA TRÚC CHI Ở THƯƠNG NGÔ

 

 

           Bài 8                                      

 

Kê Lung sơn tại thuỷ trung ương,          雞籠山在水中央
Vạn khoảnh yên ba cộng diểu mang.     
萬頃煙波共渺茫
Tương ước đông gia cụ chu tiếp,          
相約東家具舟楫
Thiên Phi các thượng cộng phần hương.
天妃閣上共焚香

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

Kê Lung núi giữa ḍng sông,

Mênh mông khói sóng muôn trùng xa xa,

Thuyền bè hẹn sẵn chủ nhà,

Thiên Phi lầu ấy đến mà thắp hương.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Ngọn núi Kê Lung núi giữa ḍng sông. Hàng muôn lớp khói sóng cùng chung lại mênh mông xa tít. Đă cùng hẹn với chủ nhà là sẽ đi thuyền chèo đến thắp hương nơi gác Thiên Phi.


CHÚ THÍCH:

                              

 

  khoảnh: 100 mẫu ruộng là một khoảnh. Vạn khoảnh: chỉ sự rộng lớn, bát ngát, bao la.
mang: mênh mang, rộng lớn, xa xôi, mù mịt không rơ ràng, u ám, tối tăm, bận rộn.
東家   đông gia: chỗ ở của người chủ, chủ nhà, người hàng xóm ở phía đông.
  tiếp: cái chèo, chèo thuyền.
天妃閣  Thiên Phi các: gác thờ hai bà phi con vua Nghiêu, vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh.
     

 

 

 

 

 

ĐIỆU CA TRÚC CHI Ở THƯƠNG NGÔ


 

       Bài 9                                            

 

Thành bắc sơn lưu hồng cánh hồng,     城北山榴紅更紅
Thành nam thùy liễu bất câm phong.   
城南垂柳不禁風
Nhứ phi hoa lạc vô nhân quản,            
絮飛花落無人管
Nhất dạ tuỳ lưu đáo Quảng Đông.       
一夜隨流到廣東

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

Bắc thành lựu núi rộ hồng,

Nam thành hàng liễu gió lồng chịu thôi!

Tơ bay, hoa rụng không người,

Quảng Đông theo đến xuôi ḍng một đêm.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Phía bắc của thành, hoa lựu núi đă hồng càng hồng thêm. Về phía nam thành, gió nổi lên làm hàng liễu rủ không chịu được! Tơ liễu bay, hoa rơi rụng nhưng không có người để chăm sóc. Chỉ một đêm theo ḍng nước xuôi về đến Quảng Đông.

 

CHÚ THÍCH:

              

 

lưu: cây thạch lưu mà ta quen gọi là cây lựu.
câm: chịu nổi, chịu đựng được, cam chịu.
  quản: cai quản, chăm sóc, coi ngó, sáo nhỏ để thổi.
     

 

 

 

 

 

Đón xem Bài số 25 - 10, 11, 12

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com