trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 6:

 

 

LƯU BIỆT CỰU KHẾ HOÀNG

   留別舊契黃
 

Táp niên cố hữu trùng phùng nhật,    卅年故友重逄日
Vạn lư tiền đồ nhất xúc sơ.              
萬里前途一蹴初
Đạo lộ nhật lai t́nh vị cánh,            
道路日來情未竟
Vân sơn biệt hậu ư hà như.              
雲山別後意何如
Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại,
悵然分手重關外
Lăo hỷ toàn thân bách chiến dư.        
佬矣全身百戰餘
Tha nhật Nam qui tương hội phỏng,   
他日南歸相會訪
Lục Đầu giang thượng hữu tiều ngư.
   六頭江上有樵漁
 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

LƯU LUYẾN CHIA TAY BẠN THÂN CŨ HỌ HOÀNG

 

Ba mươi năm gặp bạn xưa,

Đường xa vạn dặm ngày vừa bước đi.

Ngày đường chưa trọn t́nh chi!

Giă từ mây núi ư ǵ về sau.

Chia tay ngoài ải đượm sầu,

Già rồi trăm trận thân nao vẹn toàn.

Thăm nhau ngày đó về nam,

Trên sông Lục có người làm tiều ngư.
 

DỊCH NGHĨA:

Ba chục năm mới gặp lại bạn cũ cũng là ngày bắt đầu bước đi trên con đường vạn dặm. Ngày đi trên đường chưa nói hết được vẹn tṛn t́nh cảm của ḿnh. Những đám mây và những núi non sau khi chia tay sẽ có những ư nghĩ như thế nào đây? Ḷng đượm nỗi buồn sầu khi phải chia tay ngoài chốn quan ải. Trải qua trăm trận đánh, anh vẫn toàn thân nhưng cũng đă già rồi! Ngày nào đó khi quay về nam sẽ đến thăm nhau. Và trên ḍng sông Lục Đầu chắc sẽ có một ông tiều hay một lăo ngư nào đó.
 


CHÚ THÍCH:

          

 

khế: phù hợp, thích hợp, giao ước, bạn bè thân hợp nhau.

hoàng: đây có lẽ là người bạn thân của Nguyễn Du làm quan vơ ở vùng Lạng Sơn được lệnh tiễn đưa đoàn sứ giả đi qua Trung Hoa ở ải Nam Quan.
情未竟 t́nh vị cánh: t́nh cảm chưa được trọn vẹn, chưa nói hết t́nh cảm với nhau.
悵然  trướng nhiên: ḷng bỗng nhiên buồn bă.
他日  tha nhật: một ngày nào đó, ngày khác.
  phỏng: hỏi thăm, đến thăm, vừa mới, t́m kiếm.

 

六頭

 

Lục Đầu: Đây là chỗ gặp nhau của sáu con sông như sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, Kinh Thầy và nhánh chính của sông Thái B́nh (sông Lục Đầu) tại thị trấn Phả Lại, Chí Linh thành sông Thái B́nh chảy qua tỉnh Hải Dương rồi ra biển Đông. 
     

                                         

          
 


 

 

 

 

 

Đón xem Bài số 07-08

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com