trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 4:

 

 

QUỶ MÔN QUAN

 

    鬼門關

 

 

Liên phong cao tháp nhập thanh vân,   連峰高插入青雲
Nam bắc quan đầu tựu thử phân.         
南北關頭就此分
Như thử hữu danh sinh tử địa,              
如此有名生死地
Khả liên vô số khứ lai nhân.                
可憐無數去來人
Tắc đồ tùng măng tàng xà hổ,               
塞途叢莽藏蛇虎
Bố dă yên lam tụ quỉ thần.
                   布野煙嵐聚鬼神
Chung cổ hàn phong xuy bạch cốt,        
終古寒風吹白骨
Kỳ công hà thủ Hán tướng quân.
           奇功何取漢將軍

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

CỬA ẢI “QUỶ MÔN”

 

Dăy non cao ghép mây xanh,

Ải chia nam bắc cuối ranh đây rồi!

Tiếng tăm sống chết là nơi!

Khá thương bao kẻ lắm người lại qua.

Đường che khuất lấp hổ xà,

Tụ đồng khí chướng quỷ ma trải đầy.

Gió xưa xương trắng lạnh bày,

Công chi tướng Hán lạ thay nhận vào.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Các ngọn núi cao vút nối nhau (như) ghép vào mây xanh. Nước nam và phương bắc chia ranh giới cuối cùng tại nơi đây. Chỗ này là một vùng đất nổi tiếng về việc sống chết. Khá thương cho biết bao người phải qua lại nơi đây! Con đường bị lấp kín che khuất bên trong lắm hổ nhiều rắn. Khí độc chướng bày khắp cánh đồng tụ họp đầy quỉ thần. Từ thuở xưa gió độc đă thổi qua những đám xương trắng phau. Tướng quân nhà Hán thật kỳ lạ sao đă dám nhận công trạng về ḿnh.


CHÚ THÍCH:

          

 

鬼門關 Quỷ Môn quan:  (xem “Quỉ Môn đạo trung trong” THTHT bài 72). Đây là con đường độc đạo rất hẹp, phía sau xă Chi Lăng. Từ bao đời xâm lăng nước ta, quân lính Trung Hoa đă bỏ thây rất nhiều nơi cửa ải này (quân Nam Hán, quân nhà Tống, quân Nguyên Mông, quân nhà Minh, quân Măn Thanh).
   tháp: (có sách đọc là “sáp”) đâm thẳng vào, ghép vào, gắn vào.
   tựu: cuối cùng, chấm dứt, xong, gần sát, tức th́…
無數     vô số: rất nhiều đếm không hết, nhiều lắm. Nguyễn Du muốn nói biết bao đoàn quân đông đảo của phương bắc đi xâm lấn nước ta đă phải khiếp sợ khi đi qua cửa ải này.
  tắc: lấp kín, che lấp. Một âm là “tái” chỉ biên giới, lễ vật đem đáp trả.
 tùng:  rậm rạp, dầy kín.
   bố: bày bố, khắp nơi.
奇功  kỳ công: công lao kỳ lạ, vừa có nghĩa là công lao vượt trội hơn trước.
   thủ:  nhận lấy cho riêng ḿnh. Đây chỉ Mă Viện đem quân đánh Hai Bà Trưng để quân lính chết nhiều mà vẫn được phong Phục Ba Tướng quân.
     

                                         

          
 


 

 

 

 

 

Xem Bài số 05

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com