trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


Ảnh Hưởng Đạo PHẬT
Trong

ĐOẠN TRƯỜNG TN THANH

Dương Anh Sơn
 

   

  

 

 

THƯ MỤC - THAM KHẢO

 

THƯ MỤC THAM KHẢO

 

1. Đo Duy Anh, Khảo luận về Kim Vn Kiều, Huế, Quan Hải      Tng Thư x.b, 1943.

2. Thiện Cẩm, Quan niệm giải thot trong Phật gio cũ, Si Gn, Đa Minh x.b, 1970.

3. Bửu Cầm, Lam bản của Đoạn Trường Tn Thanh của Nguyễn Du, tạp ch Vạn Hạnh 15 & 16, 8 & 9, 1966.

4. Bồ Đề Đạt Ma, Su cửa vo động thiếu thất, Trc Thin dịch,    An Tim x.b, 1971 .

5. Giản Chi, Nguồn gốc Truyện Kiều, Văn số 43, 1-10-1965, Si  Gn.

6. Huyền Cơ, Kinh Vin Gic, dịch, Si Gn, Tủ sch Phật học  xb, lần 3, 1964.

7. Bửu Cầm v L Ngọc Trụ, Thư mục về Nguyễn Du, Si Gn, Tủ sch Viện Khảo cổ, BGDXB, 1965.

8. Phạm Văn Diu, Một phương diện thin ti của Nguyễn Du,Văn ha Nguyệt san số 54/9, 1960, Si Gn.

9. L Xun Gio, Đệ nhất thi ho Việt Nam, Si Cn, Văn Ha tập san số 4-1970, số 3-1973, Nh VH v GDTN ấn lot.

10. Dương Quảng Hm, Việt Nam văn học sử yếu, Si Gn, BGDXB, 1968.

11. Nhất Hạnh, Vấn đề nhận thức trong Duy Thức học, Si Gn, L Bối x.b, 1969.

12. Thch Thiện Hoa, Duy Thức học, tập III, Si Gn, Hương Đạo xb, 1964.

13. Thch Thiện Hoa, Kim Cương v Tm kinh (dịch), Si Gn, Hương Đạo xb, 1967.

14. Bi Kỷ v Trần Trọng Kim (hiệu khảo) Nguyễn Du v Truyện Thy Kiều (Đoạn Trường Tn Thanh), Si Gn, Tn Việt Tb. Lần 8, 1968.

15. Trần Trọng Kim, Nho gio, Quyển Thượng v Hạ, Si Gn, BGD, TTHL, xb. 1971.

16. Vũ Văn Knh v Bi Hữu Sủng, Đoạn Trường Tn Thanh Khảo Lục Si Gn, Vạn Lợi ấn qun, xb, 1971.

17. L Tn Nghim, Heidegger trước sự ph sản của tư tướng Ty phương, Si Gn, An Tim xb, 1969.

18. Lng Nhn, Giai thoại lng Nho ton tập, Si Gn, Nam Chi Tng Thư xb, 1 966.

19. Tạ Quang Pht v Bửu Cầm, Bi Cẩm Sắt của L Thương Ẩn v cuộc đời Thy Kiều, Si Gn, Tạp ch Văn số 44, ngy 15/l0/1965.

20. Phạm Quỳnh, Thượng Chi Văn Tập, q. II, Si Gn, BQGGD xb, 1962.

21. Rahula, Con đường thot khổ, (Thch Nữ Tr Hải dịch), Viện Đại học Vạn Hạnh Si Gn, xb, 1966.

22. Dương Anh Sơn, Thơ chữ Hn của Nguyễn Du, (thơ chuyển lục bt - lưu hnh nội bộ, 260 bi).

23. Deisetz Teitaro Suzuki, Thiền luận (Trc Thin dịch) Bộ Thượng, An Tim xb, Si Gn, 1971.

24. Deisetz Teitaro Suzuki, Thiền luận (Tuệ Sỹ dịch) Bộ Trung v Hạ, An Tim xb, Si Gn, 1973.

25. Deisetz Teitaro Suzuki, Cốt tủy Đạo Phật, (Trc Thin dịch), An Tim xb, Si Gn, 1971.

26. Thanh Tm Ti Tử, Kim Vn Kiều Truyện, (T Nam Nguyễn Đnh Diệm dịch, Q I v II), Si Gn, NVHPQVH, 1971.

27. Đặng Tiến, Nghệ thuật như một chiến thắng, Si Gn, Tạp ch Văn số 44 , ngy 15- 10-1965 .

28. Nguyễn Văn Trung, Đặt lại vấn đề Truyện Kiều trong ph bnh văn học, Si Gn, Nam Sơn xb, 1970.

29. Nguyễn Đăng Thục, Thế giới thi ca Nguyễn Du, Si Gn, Kinh Thi xb, 1971.

30. Quch Tấn, Tố Như Thi, Si Gn, An Tim xb, 1971.

 

 

SCH V CC TẠP CH THAM  KHẢO KHC

 

1. Tạp ch Bch Khoa, số 209 ngy 15/9/1965 v số 381 ngy 15/4/1972.

2. Văn Ha Nguyệt san, số 54, 9/1972

3. Tạp ch Vạn Hạnh, số 8, 9, 15, 16.

4. Đại Học (dịch giả Phạm Ngọc Khu), Si Gn, TTHLBGD xb lần 1, 1967.

5. Lo Tử, Đạo Đức Kinh (Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch v bnh ch), Si Gn, Khai Tr xb, 1961.

6. Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử (bản dịch của Đon Trung Cn 1965) Ban Tu Thư PQVK, BGD v TTHL, Si Gn TB, 1972.

7. Trường Bộ Kinh (T.T. Thch Minh Chu dịch thuật), Viện Đại học Vạn Hạnh, Si Gn, 1972.

8. Trần Trọng San, Thơ Đường, cuốn 1 (in lần 3), Si Gn, Bắc Đẩu xb, 1972.

 

 

MỤC LỤC

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

Soạn xong tại Ninh Ha, Khnh Ha

12/1974  

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com