Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 

 
PHẬT TẠI GIA
 Du Sơn Lăng T

 

Đạo pháp chân tu thỉnh Phật nhà,

Túc tri, túc đăi tự ḷng ta.

Cứu nhân hành thiện tâm bồ tát,

Độ thế giúp đời tích Phật gia.

Di-Lạc từ-bi trừ tạp niệm,

Như-Lai phổ ái diệt tâm ma.

Buông đao, bỏ ác về nơi Phật,

Nước nhượt non bồng chẳng phải xa.

&

Nước nhượt non bồng chẳng phải xa,

Khói hương linh hiển đuổi tà ma.

Tai ương nghiệp chướng t́m chân mệnh,

Báo ứng luân hồi nhập thế gia.

Sám hối tùy duyên: duyên kiếp trước,

Tu hành phát nguyện: nguyện ḷng ta.

Nhân nào quả ấy do tâm thiện,

Kính Mẹ thờ Cha Phật tại nhà.

 

   

DU SƠN LĂNG T

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com