Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

 

Anh-Vũ Châu

(Thơ Lư Bạch– Du Sơn Lăng Tử dịch)

 

Bài Dịch :

 

Chim cổ vượt ḍng dệt tích thơ,

Lấy tên Anh-Vũ gọi bến bờ.

Về Tây cánh mỏi t́m non Lũng,

Đứng băi hương ngào ngắm cảnh mơ.

Gió ngộp mùi Lan sương khói ngát,

Đào tươi cận bến sóng hoa chờ.

Đày đi xa xứ hồn vương vấn,

Ghềnh đá trăng thề bóng ngẩn ngơ.

                                                                  

 

Du Sơn Lăng T
(6/11/09)  

 

 

                         

 

 

鸚鵡來過吳江水,
 
江上洲傳鸚鵡名。
 
鸚鵡西飛隴山去,
 
芳洲之樹何青青。
 
煙開蘭葉香風暖,
 
岸夾桃花錦浪生。
 
遷客此時徒極目,
 
長洲孤月向誰明?

  

 

Anh Vũ châu

 

Anh vũ lai quá Ngô giang thuỷ,
Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh.
Anh vũ tây phi Lũng sơn khứ,
Phương châu chi thụ hà thanh thanh.
Yên khai lan diệp hương phong khởi,
Ngạn giáp đào hoa cẩm lăng sinh.
Thiên khách thử thời đồ cực mục,
Trường châu cô nguyệt hướng thuỳ minh ?

 

Lư Bạch

 

 

                                      

 

 

 

                              

Du Sơn Lăng Tử    

 
 

 

    

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com