www.ninh-hoa.com

Quyền Phủ Nhận/Disclaimer

 

Bản Văn Công Bố Quyền Phủ Nhận Trách Nhiệm của Ninh-Hoa.comTất cả nội dung trong trang Web: www.ninh-hoa.com này được đặt dưới quyền phủ nhận trách nhiệm, trực tiếp, gián tiếp hay liên đới trách nhiệm trong tất cả các trường hợp nêu rơ sau đây:

  Tất cả nội dung trong trang Web này là hoàn toàn thông tin tổng  quát,

  Tất cả nội dung trong trang Web này được cập nhựt tùy hoàn cảnh và thời gian khả thi, và 

 
Ninh-Ḥa.com từ chối tất cả trách nhiệm, trực tiếp, gián tiếp và liên đới đến mọi phương diện liên quan đến nội dung, mục đích, cách diễn đạt và phẩm chất của bài vở và tin tức đăng trong trang Web này. 

 
Ninh-Ḥa.com phủ nhận tất cả trách nhiệm, trực tiếp, gián tiếp hay liên đới trách nhiệm mọi tổn thất về danh dự, tài vật và lợi lộc do hậu quả của việc sử dụng bài vở hay tin tức trong trang Web này. 

 
Tất cả tin tức và bài vở đăng trong trang Web này đều do sự tự nguyện đóng góp của chính tác giả, Ninh-Ḥa.com phủ nhận tất cả trách nhiệm, trực tiếp, gián tiếp hay liên đới trách nhiệm mọi tổn thất về danh dự, tài vật và lợi lộc.  Ninh-Ḥa.com cũng không chịu trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp hay liên đới trách nhiệm mọi tổn thất tài vật, dụng cụ trang bị gây ra bởi hậu quả của dịch vụ quảng cáo trong trang Web này.

 
Ninh-Ḥa.com không chịu trách nhiệm, trực tiếp, gián tiếp, hay liên đới trách nhiệm và không bảo đảm tất cả nội dung trong trang Web không bị nhiễm trùng, và bất cứ hư hại hay hủy diệt máy móc. 

 
Trang web Ninh-Ḥa.com có một vài liên kết đưa đến các nguồn cung cấp khác ngoài quyền kiểm soát của Ninh-Ḥa.com và Ninh-Ḥa.com không chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp hay liên đới trách nhiệm của họ.

 

The contents of this Web Site: www.ninh-hoa.com are subject to the matters set out below:

The contents of this Web Site: www.ninh-hoa.com are provided solely for general information. The owner of this Website does not accept any liability to any person for the information or advice (or the use of such information or advice) which is provided in the www.ninh-hoa.com.

The information on the pages contained in this Web Site is updated from time to time. However, Ninh-Ḥa.com hereby excludes any warranties (whether express or implied) as to the quality, accuracy, efficiency, completeness, performance, fitness for a particular purpose of the information contained within this Web Site.

Ninh-Ḥa.com does not accept any liability for any damages (including, without limitation, damages for any consequential loss or loss of business opportunities or projects, or loss of profits) howsoever arising and whether in contract, tort or otherwise from the use of or inability to use this Web Site, or any of its contents, or from any action or omission taken as a result of using this Web Site or any such contents.

This Web Site contains material and information submitted by the various sources and Ninh-hoa.com accepts no responsibility for the content or accuracy of such material nor does Ninh-Ḥa.com make any representations by virtue of the contents of this Web Site in respect of the existence or availability of any equipment and/or services advertised.

Ninh-Ḥa.com makes no warranty that the contents of the Web Site are free from infection by viruses or anything else which has contaminating or destructive properties and shall have no liability in respect thereof.

Certain of the links on this Web Site lead to resources located on servers maintained by third parties over whom Ninh-Ḥa.com has no control and accordingly it accepts no responsibility or liability for any of the material contained on those servers.

 

 

Bản Quyền/Copyright

Bài vở, tài liệu, tham khảo và nội dung trong www.ninh-hoa.com là tài sản riêng của www.ninh-hoa.com.  Ninh-hoa.com giữ bản quyền, tuyệt đối không một phần nào của ninh-hoa.com sao lại dưới bất cứ h́nh thức nào mà không có sự bằng ḷng trước của chủ nhân: www.ninh-hoa.com.

The contents of this Website are sole properties of www.ninh-hoa.com. No part of this Website may be reproduced or use without the prior written permission of the owner of this sites.

 

Trở về trang nhà (homepage of) www.ninh-hoa.com