Hương Vị Trứng C

Đường Đi Điệu

Hn Vọng Phu Qu Ti

Lm Quen

 

 

 

Đinh Hữu n
Sinh năm 1959
Qu qun: Dục Mỹ, Ninh Ha

 Cựu Học sinh cc trường:

Tiểu học Tiến Đức.
Trung học đệ nhất cấp ở trường trung học VHQĐLS Dục Mỹ năm 1970-1974.
Trung học đệ nhị cấp tại trường trung học Trần Bnh Trọng Ninh Ha
nin kha  1974-1975.

Hiện đang sinh sống tại Dục Mỹ, Ninh Ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Hnh Với Con

Hn Vọng Phu

Chiếc Lon GUIGOZ

Trưa H

Bn Cầu Dục Mỹ