Bng Mt 

V Thường Một Ci 

Cũng Một Kiếp Người

 

 

 Cựu học sinh lớp 12C
Trung học Trần Bnh Trọng Ninh Ha,
Nin Kha 1974-1975.
 Hiện sinh sống tại Ninh Ha, Việt Nam