Thắng  Cảnh/Di  Tích/H́nh  Ảnh  Quê  Hương  -  Ninh  Ḥa
www.ninh-hoa.com
H́nh nh QHương
Những Cây Cầu:    Trang  1   |   Trang  2      |   Những  Đường Vào Thôn:  Trang 1  |   Trang  2 
Những Đ́nh Làng/Ngôi Chùa/Miễu:    Trang  1   |  Trang 2   |   Trang 3  |  Trang 4 |   Trang 5 
Những NThờ Công Giáo/Tin Lành:  Trang 1
Ảnh: S Xương Hải - Lê Thị Lộc  chụp tháng 5 năm 2006
 N Thờ Công Giáo
Giáo X M Phước - Ninh Ḥa
 N Thờ Công Giáo
Giáo X M Phước - Ninh Ḥa
 

N Thờ Công Giáo
Ninh Ḥa
 

N Thờ Tin Lành
Ninh Ḥa
 

N Thờ Tin Lành
Chi Hội PHữu - 138 Trần QCáp  - Ninh Ḥa
 

N Thờ MHoán
Ninh Thân  - Ninh Ḥa
 


Trang 1     |    Trang 2    |    Trang 3   |  Trang 4  |  Trang 5
 
 www.ninh-hoa.com