CÁCH ĐÁNH CHỮ VIỆT

Có hai cách

(1) Dùng loại chữ quy-ước VIQR (VIetnamese Quoted-Readable) hay c̣n gọi là Vietnet, như được quy-định dưới đây:

Dấu 

VIQR

Thí Dụ

Ngoặc đơn

(

la(n ta(n  - lăn tăn

^

so^ng  -   sông

Cộng

+

tho+  -  thơ

Sắc

'

a'o -  áo

Huyền

`

la`ng  -  làng

Hỏi

?

a?  -  ả

Ngă

~

Vi~nh  -  Vĩnh

Nặng

.

da.t  -  dạt

 

dd

ddu+a  -  đưa

 

DD

DDo^ng  -   Đông

 

Áp Dụng:

Mo^.t buo^?i chie^`u êm a?, nu+o+'c so^ng Dinh go+.n so'ng la(n ta(n ddu+a chie^'c thuye^`n mo^.c ma.c tro^i da.t va`o bo+`be^n hu+o+'ng ca^`u Sa('t o+? la`ng Quang DDo^ng cách la`ng Vi~nh Phu' kho^ng xa ma^'y.

Một buổi chiều êm ả, nước sông Dinh gợn sóng lăn tăn đưa chiếc thuyền mộc mạc trôi dạt vào phía bờ bên hướng cầu Sắt ở làng Quang Đông cách làng Vĩnh Phú không xa mấy.


Gửi bài theo loại chữ viết (VIQR hay Vietnet) như đă quy định ở trên th́ tiện lợi cho người đăng trong việc chuyển dịch ra bất cứ loại chữ khác thường thấy trong tất cả các Web, đặc biệt riêng www.ninh-hoa.com dùng tiêu chuẩn UNICODE thông dụng.  


(2) Dùng bàn gơ:
Nếu chữ viết loại này không thích hợp, bạn có thể vào cái Link sau đây để lấy bàn gơ:

http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=22


Download  VPSKeys, VPS True Type Fonts for Window and Unicode Fonts for Window xong rồi cài đặt trong máy của bạn "install in your machine".  Theo lời chỉ dẫn trong bàn gơ của VPSKEYS với loại chữ lựa chọn thích ứng VPS hoặc Unicode là bạn đánh máy chữ Việt được một cách dễ dàng.

Chúc may mắn!

 

 

Trở về trang nhà:  www.ninh-hoa.com