Nhớ Kỷ Niệm Xưa

 

 

ĐẶNG THỊ LẬP
 

Người xm Rượu, Ninh Ha

Hiện sinh sống tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gởi Anh

Nỗi Nhớ Cảnh Xưa