ĐM THỊ NGỌC L
Người xm Rượu

- Cựu học sinh trường Trung học Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, Nin Kha 1959-1963.

Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ha, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ging Sinh

Người Đi

Ma Xun Ni Với Anh

Bng Quanh Quẩn
Quanh Ta
 

Tnh Cờ

Gi Từ -3

Gi Từ -2

Gi Từ