Mùa Thu 

Tháng Bảy

Gọi Chiều 

Rắc Giữa Hoàng Hôn Một Cánh Muồng

 

 

Người làng Phước Đa, Ninh Ḥa. 
Cựu học sinh Trung học Trần B́nh Trọng - Ninh Ḥa