Lịch Sử H́nh Thành

Danh Sách Hội Viên

H́nh Ảnh Sinh Hoạt

 Họp Mặt

THƠ VĂN

PHÂN ƯU:
 Lê Bá Thiên

Liên Lạc

 
CLB THƠ ĐƯỜNG
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A

* Được thành lập
 ngày 25.5.2007

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ Chủ nhiệm
LÊ BÁ THIÊN
Phó chủ nhiệm chuyên môn.
KIỀU LAM
Phó chủ nhiệm nội vụ, vùng NT, DK, CR.
QUANG KHOA
Phó chủ nhiệm ngoại vụ, vùng VN, NH.
QUANG LƯƠNG: Thư kư.
TRÀ KIM HUY: Thủ quỹ.

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ Phó chủ nhiệm CLB/Văn học Khánh Ḥa
 

www.ninh-hoa.com

Counter

 
C
L
B

T
H
Ơ

Đ
Ư

N
G

T
R

M

H
U
Ơ
N
G

K
H
Á
N
H

H
̉
ACLB
T ĐƯỜNG TRẦM HƯƠNG
Khánh Ḥa