TRUNG HỌC BÁN CÔNG

Hiệu Trưởng: Bửu Hỹ
Huynh trưởng hội hướng đạo Hải-Âu: Trần Văn Hiến

  Một vài h́nh ảnh kỷ niệm
Danh sách học sinh các niên khóa


  1957-1958

(trong bài Lịch Sử Trường Bán Công)
  1958-1959

(trong bài Lịch Sử Trường Bán Công)

  1963-1964  
 
1962-1963  
  1964-1968
  1966-1970
  1969-1970
  1967-1971 và 1968-1972


 

    MỘT VÀI H̀NH ẢNH KỶ NIỆM CỦA CÁC LỚP

Ban-cong_Ple.JPG (78021 bytes)
Văn Nghệ Trung Thu  niên học 1969-1970.

BC_Van nghe_Xuan 70.jpg (58950 bytes)
Văn Nghệ Xuân 1970

BC_LK_Cam-trai_69.jpg (81924 bytes) Ban-Cong-1.jpg (50134 bytes)

BC_Vo_Sinh_TWD.jpg (98819 bytes)
Các Vơ Sinh Thái Cực Đạo trường BC 

Ban-Cong.jpg (69056 bytes)

 
 

Ban-Cong-4.jpg (35729 bytes)
Ảnh của Lê Thị Yến và Dương Thị MaiBan-Cong-5.jpg (84082 bytes)
Ảnh của Lê Thị Yến và Dương Thị Mai
Ban-Cong-6.jpg (53260 bytes)

Ban-Cong-7.jpg (63022 bytes)
Ảnh của Lê Thị Yến và Dương Thị Mai
Ban-Cong-8.jpg (60156 bytes)

Ban-Cong-9.jpg (63773 bytes)
Ảnh của Lê Thị Yến và Dương Thị Mai
Ban-Cong-14.jpg (33742 bytes)

Ảnh: Mộng Dung

Ban-Cong-13.jpg (41107 bytes)

Ban-Cong-16.jpg (70183 bytes)

Ban-Cong-11.jpg (58283 bytes)
Ảnh: Hà Thị Thu Thủy

Ban-Cong-2.jpg (55453 bytes)
Ban-Cong-10.jpg (75560 bytes)
Ảnh: Lê Thị Yến và Dương Thị Mai
Ban-Cong-12.jpg (55617 bytes)
Ban-Cong-15.jpg (70035 bytes)

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP ĐỆ TỨ NIÊN KHÓA: 1963 - 1964
 

Đ Tứ 1963 - 1964

 1. LIÊN ÁI        

 2. NGUYỄN AN  

 3. NGUYỄN NGỌC ÁNH 

 4. NGUYỄN THỊ BÊ                         Thị trấn Ninh Ḥa                                                          058.3845329

 5. TRỊNH BÔNG                              Tổ dân phố 6, Thị trấn Ninh Ḥa

 6. TRẦN THỊ NGỌC BÍCH         

 7. NGUYỄN BỘ  

 8. QUÁCH TẤN CANG                     20A Nguyễn trường Tộ, Ninh Ḥa                              058.3844663

 9. NGUYỄN VĂN CHUNG

 10. NGUYỄN CHIÊM       

 11. NGUYỄN Đ̀NH CHƯƠNG            117/21 Nguyễn hửu Cảnh F22, quận B́nh Thạnh  08.8994848

 12. ĐỔ ĐỘ

 13. NGUYỄN LƯƠNG HUY                 Hương lộ, xă Ninh Lộc                                                 058.654239

 14. VƯƠNG QUỐC HƯƠNG        

 15. HỒ KHẢI                                       Nhật Bản 

 16. HUỲNH CÔNG KHÁNH                 Ninh Phụng, Ninh Ḥa   

 17. NGUYỄN PHƯƠNG KHANG          Thị trấn Ninh Ḥa                                                        058.845636

 18. ĐOÀN THỊ THU KHIẾT                 27 Trần quốc Tuấn, Thị trấn Ninh Ḥa                     058.630323

 19. ĐOÀN THỊ KHUYẾN                    29/2 Đường số 8                                                          058.882154

 20. NGUYỄN VĂN KHƯƠNG       

 21. NGUYỄN THỊ LÀI      

 22. TRỊNH ÁI LAN                              Phước Lư, Ninh Ḥa

 23. HUỲNH THỊ LAN                         Bến Đ̣, Ninh Ḥa    

 24. NGYỄN THỊ NGỌC LAN               Dục Mỹ, Ninh Sim, Ninh Ḥa

 25. BÙI THỊ LANG                              B́nh Thành, Ninh B́nh, Ninh Ḥa                              058.845419

 26. VƯƠNG LINH                               AUTRALIA   

 27. NGUYỄN VỸ LIỆT                        CANADA  

 28. HUỲNH ANH LỘC                       Xuân Ḥa, Ninh  Phụng                                                058.620161

 29. NGUYỄN VĂN LỤC                      Phước Lư, Ninh Ḥa

 30. NGUYỄN THỊ THANH LƯ             110 Nguyễn trường Tộ - Ninh Ḥa                            058.845585

 31. DƯƠNG THỊ MAI                         3495 W.RAMSEY ST BANNING 92220 . CA 

 32. NGUYỄN THỊ THANH MỸ            Sài G̣n     

 33. LÊ THỊ MỨC                                 B́nh Sơn, Đồng cháy, Ninh Thọ, Ninh Ḥa               058.670060

 34. PHAN PHỤNG MỤI    

 35. NGUYỄN THỊ NGÂN   

 36. NGUYỄN THỊ NGÂU                     Ninh Phụng, Ninh Ḥa    

 37. NGUYỄN THỊ NHÀN   

 38. HUỲNH HỬU NGHĨA                    Phụng Cang, Ninh Hưng, Ninh Ḥa

 39. VỎ NGHIỆP                                  Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Ḥa                          058.847902

 40. HỒ THỊ NGƯU

 41. TRẦN Đ̀NH NHƯỜNG                 Thạch Thành, Ninh Quang                                          058.632897

 42. NGUYỄN THỊ PHÚC                     Hoa Kỳ    

 43. BÙI RÁNG     

 44. TỐNG THỊ SAO        

 45. NGUYỄN TÂN 

 46. LÊ MINH TẤN 

 47. NGUYỄN TẤN THÀNH                 47 Trương Định, Nha Trang                                       058.512916

 48. BÙI THỊ THÀNH        

 49. NGUYỄN THỊ THỂ                       Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Ḥa

 50. NGUYỄN VĂN THUẬN                Chợ Bến, Thuận Mỹ, Ninh Quang                               058.475579

 51. TRƯƠNG ĐỨC TUY                     06 Đô Lương, Nha Trang                                             058.514590

 52. HUỲNH TUÂN                             Thuận Mỹ, Ninh Quang                                                058.845558

 53. NGUYỄN TRÀ 

 54. CHÂU THỤC TRÂN                     44448 S. Camano Pl. Seattle, WA. 98118 - USA 

 55. NGUYỄN HỬU THỊ TRỊ               Lương Sơn, Nha Trang                                                 058.839143

 56. LÊ THỊ VÂN                          232B Phương Sài, Nha Trang                                      058.822609

Ghi Chú: Danh sách này chưa được đầy đủ, mọi bổ sung xin gởi về địa chỉ:
QUÁCH TẤN CANG
* 20A Nguyễn trường Tộ , Ninh Hoà
( 058.3844663 - 058.3847231
E mail: Quachtancang51@yahoo.com

(Danh sách do anh Quách Tấn Cang thiết lập và bổ túc)


 

 

       DANH SÁCH HỌC SINH NIÊN KHÓA: 1962-1963   
 

Đệ Tứ I  (1962-1963)


          
 Nữ sinh:
 
 1. Nguyễn Thị Ba
 2. Vơ Thị Bời
 3. Lưu Thị Bưởi
 4. Trần Thị Diêm
 5. Nguyễn Thị Hai
 6. Hồ Thị Hay
 7. Nguyễn Thị Hoa
 8. Nguyễn Thị Ḥa
 9. Hoàng Thị Lan
 10. Trần Thị Mai
 11. Nguyễn Thị Miễn
 12. Hứa Thị Phấn
 13. Trương Thị Phước
 14. Hàng Khánh Phương (Chết)
 15. Huỳnh Thị Kim Phượng

 


  Nam sinh:

 1. Lê Xuân An

 2. Nguyễn Văn Cẩm

 3. Đỗ Công Chính

 4. Nguyễn Sinh Cung

 5. Huỳnh Gió

 6. Nguyễn Giồ (Chết)

 7. Liên A Hoàng

 8. Nguyễn Kiềm

 9. Huỳnh Châu Măi

 10. Nguyễn Măng

 11. Nguyễn Tấn Son

 12. Nguyễn Thanh

 13. Hồ Văn Toàn

 14. Đoàn Minh Tuân

 15. Trần Văn

 16. Ngô Duy Việt

(Danh sách do anh Nguyễn Sinh Cung  bổ túc) 

 

   DANH SÁCH HỌC SINH NIÊN KHÓA: 1964-1968

1964 - 1968

 1. Hoàng Công Anh

 2. Lê Trọng Anh

 3. Nguyễn Thị Bé

 4. Phạm Thị Ngọc Bích

 5. Trần Thị Ngọc Bích

 6. Trần Văn Bơ

 7. Nguyễn Bộ

 8. Nguyễn Chạy (chết)

 9. Nguyễn Điểu

 10. Phó Như D́n

 11. Hàn Đỉnh (chết)

 12. Lê Thị Dung

 13. Nguyễn Mộng Dung (Đội múa)

 14. Phan Phụng Dung

 15. Nguyễn Lương Dũng

 16. Lê Văn Đạt (chết)

 17. Nguyễn Thị Hồng Đào

 18. Lâm Văn Hai

 19. Nguyễn Thị Hai

 20. Đặng Thế Hằng

 21. Ngô Văn Hiển

 22. Trần Văn Hiển

 23. Vơ Thị Hoa

 24. Nguyễn Lộc Hoàng

 25. Phan Ngọc Hoàng

 26. Nguyễn Văn Hớn

 27. Nguyễn Văn Hổ

 28. Hà Minh Hùng (chết 1995-Montréal)

 29. Phạm Thị Hương

 30. Lâm Khánh

 31. Phan Chánh Khánh (hy sinh)

 32. Đoàn Khiết


 

 1. Trần Ngọc Khước

 2. Trần Văn Lạc

 3. Nguyễn Lại (A)

 4. Nguyễn Lại (B)

 5. Nguyễn Thị Liên

 6. Hồ Liền

 7. Vơ Thị Ḷng

 8. Chung Tiền Lợi

 9. Nguyễn Công Lộc

 10. Nguyễn Thị Lộc (chết)

 11. Lê Thị Lực

 12. Phạm Thị Nguyệt Minh

 13. Mai Mưa

 14. Phạm Thị Mỹ

 15. Trần Thị Mỹ Nam

 16. Phùng Nam

 17. Khâu Lương Nghĩa

 18. Nguyễn Viết Nghiểm

 19. Hàn Phúc Nguyên

 20. Lê Thị Nguyệt

 21. Hồ Ngưu

 22. Hồ Văn Nhân

 23. Vơ Xuân Nhân

 24. Vơ Thị Minh Nhật

 25. Nguyễn Thị Nhồng

 26. Vơ Nhường

 27. Lưu Thế Ninh

 28. Đặng Thị Ngọc Nữ

 29. Phan Phải

 30. Phan Phẩm

 31. Bùi Đắc Phấn

 32. Nguyễn Xuân Phổ


 

 

 1. Nguyễn Kiến Hữu Phú

 2. Tô Văn Phú

 3. Liên Quang Phúc

 4. Đỗ Công Phước

 5. Lê Thị Kim Phượng

 6. Liễu Tấn Quang

 7. Chiếng A Sáng

 8. Nguyễn Văn Sinh

 9. Đinh Duy Sơn

 10. Lê Văn Tăng

 11. Huỳnh Minh Tâm

 12. Nguyễn Công Tâm

 13. Vơ Thị Hồng Tâm

 14. Nguyễn Ngọc Thạch

 15. Trần Thị Thanh

 16. Khâu Thị Thọ

 17. Lương Thị Thọ

 18. Ngô Nguyệt Thu

 19. Nguyễn Thị Thu

 20. Nguyễn Đức Toại

 21. Nguyễn Trưng

 22. Nguyễn Thị Thanh Tuyết

 23. Trương Thị Minh Tuyết

 24. Trương Nghiệp Tư (chết)

 25. Nguyễn Bọc Xanh

 26. Nguyễn Thị Kim Xuân

 27. Phạm Văn Xuân

 28. Trần Văn Xuân

 29. ...............................

 

(Danh sách do anh Huỳnh Minh Tâm thiết lập và bổ túc)

    DANH SÁCH HỌC SINH NIÊN KHÓA: 1966-1970

Đệ Tứ I

Đệ Tứ II

 1. Đào Thị Phương Anh
 2. Nguyễn Thị Ảnh
 3. Nguyễn Cả
 4. Huỳnh Văn Chân
 5. Sử Chấn Di (chết)
 6. Trần Thị Dung
 7. Lê Thị Dũng
 8. Nguyễn Thị Đông
 9. Nguyễn Phú Hậu
 10. Lê Văn Hiền
 11. Vơ Thị Hoa
 12. Nguyễn Thị Hoàng
 13. Lê Văn Hùng (Phú Thọ)
 14. Nguyễn Thị Lận
 15. Phạm Thị Mai
 16. Nguyễn Thị Mạnh
 17. Trần Mướt
 18. Lê Văn Năm
 19. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 20. Trần Nho
 21. Trần Thị Nhung
 22. Bùi Thị Phúc
 23. Trần Văn Phúc
 24. Trần Đ́nh Phước
 25. Huỳnh Quyện
 26. Nguyễn Ràng
 27. Nguyễn Kinh Sơn
 28. Trần Thị Thanh
 29. Vơ Thị Ngọc Thanh
 30. Trần Thị Thậm
 31. Nguyễn Thị Thẩm
 32. Lê Văn Thu
 33. Vơ Thị Kim Tuyết
 34. Vơ Tịnh
 35. Giang Thị Vui
 36. Lương Công Vương
 37. Vơ Thị Vân
 38. ??? Yên (Dục Mỹ)
 39. ...................

 

 1. Trần Thị Anh
 2. Huỳnh Thị Bằng
 3. Liên Đệ Can
 4. Nguyễn Thị Cúc
 5. Hồ Thị Kim Dung
 6. Huỳnh Đon
 7. Huỳnh Khải Đôn (Đôn Cầu Đồn)
 8. Lê Văn Gốc
 9. Vơ Xuân Hiền
 10. Phạm Mạnh Hùng - trưởng lớp
 11. Đặng Khiêm
 12. Đàm Trung Khương - chỉ học đệ Thất, Lục
 13. Nguyễn Kinh Kiển
 14. Hàn Mậu - chỉ học đệ Thất, Lục
 15. Phạm Hoàng Minh
 16. Phạm Đ́nh Lân
 17. Nguyễn Thị Chim Mía
 18. Nguyễn Thị Màu
 19. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (cầu Sắt)
 20. Trầm Tử Nha (chết 1968)
 21. Trương Quấp
 22. Dương Thị Quư
 23. Trần Tuấn Sĩ
 24. Huỳnh Kim Sơn - chỉ học đệ Thất, Lục
 25. Nguyễn Văn Sơn
 26. Vơ Minh Tâm
 27. Nguyễn Thi Thà (chết)
 28. Nguyễn Thị Thanh Thái
 29. Bùi Thị Thảo
 30. Hồ Thị Thiệt
 31. Nguyễn Xuân Thuật
 32. La Thị Trung
 33. Lê Tui (trưởng lớp đệ thất II tử trận)
 34. Hà Đức Văn
 35. ...................................

       DANH SÁCH HỌC SINH NIÊN KHÓA: 1969-1970
 

Đệ Tứ I

 1. Hàng Anh
 2. Lê Thị Anh
 3. Liên Thị Ngọc Ánh
 4. Trịnh Thị Ánh
 5. Trịnh Bảy
 6. Lương Dũng
 7. Nguyễn Văn Dũng (chết )
 8. Lê Thị Đào
 9. Hồ Thị Hai
 10. Trần Thị Hiệp
 11. Vơ Thị Hoàng
 12. Nguyễn Đ́nh Khiêm (lớp trưởng )
 13. Huỳnh Kiết
 14. Liễu Thế Kỷ
 15. Cao Văn Lợi
 16. Dương Thị Mạnh
 17. Châu Thị Thanh Mận
 18. Châu Thị Mừng
 19. Hàng Nga
 20. Đặng Thị Kim Ngưu
 21. Mai Thị Nhân

 

 1. Vơ Xuân Nhân
 2. Huỳnh Thị Nhồng
 3. Vơ Tấn Nhựt
 4. Trần Văn Ở
 5. Lê Thị Kim Oanh
 6. Nguyễn Thị Diệu Oanh
 7. Đổ Thị Hồng Phước
 8. Châu Quế Phương
 9. Phạm Văn Quốc
 10. Từ Thị Sáu
 11. Nguyễn Kinh Sơn
 12. Ngô Công Tâm
 13. Huỳnh Thị Thị
 14. Lê Thiện ( lớp phó )
 15. Hà Thị Thu Thủy
 16. Vơ Ngọc Tiên
 17. Huỳnh Viết Tiết
 18. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 19. Đỗ Thị Vân
 20. Trần Thị Kim Vượng
 21. Nguyễn Thị Yến
 22. ..................................
   

(Danh sách do chị Hà Thị Thu Thủy bổ túc) 

    DANH SÁCH HỌC SINH CÁC NIÊN KHÓA
 

1967 - 1971
Ban Anh Văn

1968 - 1972
Ban Anh Văn

 

 1. Nguyễn Thị Gia An
 2. Ngô Kiều Anh
 3. Nguyễn Thị Lâm Anh
 4. Châu Ánh
 5. Phan Thị Ánh
 6. Huỳnh Bá
 7. Thạch Thị Bách
 8. Trần Văn B́nh
 9. Huỳnh Chốp
 10. Nguyễn Văn Chương
 11. Liên Kiều Dung
 12. Lưu Thế Định
 13. Nguyễn Tấn Đức (c)
 14. Thái Duy Hiền (c)
 15. Trần Trọng Hiền
 16. Huỳnh Bùi Hoàng
 17. Lê Thị Minh Hồng
 18. Nguyễn Thị Hồng
 19. Nguyễn Lưu Hưng
 20. Nguyễn Thọ Lâm
 21. Hà Thị Thu Liên
 22. Đường Mỹ Linh
 23. Phan Phụng Loan
 24. Phan Gia Lộc
 25. Trần Văn Lộc
 26. Nguyễn Văn Mới
 27. Trần Thị A Muối
 28. Nguyễn Ngọc
 29. Phạm Văn Ngọc
 30. Đường Phấn
 31. Phạm Văn Phước
 32. Lâm Quang
 33. Trịnh Văn Quảng
 34. Đặng Vĩnh Quyết
 35. Nguyễn Ngọc Tấn
 36. Cao Xuân Thành
 37. Hồ Thảo
 38. Huỳnh Thị Kim Thoa
 39. Nguyễn Văn Thống
 40. Nguyễn Thục
 41. Nguyễn Tấn Tiên
 42. Ngô Kiều Trinh
 43. Nguyễn Hữu Trung
 44. Lê Văn Tuấn
 45. Nguyễn Vũ Tuấn
 46. Lê Văn Vân
 47. ......................

 

 

 1. Vơ Thị Anh
 2. Nguyễn Văn Danh
 3. Vơ Danh
 4. Đoàn Hối
 5. Trần Miễn Hưng
 6. Bùi Trọng Kính
 7. Ngô Thị Lệ Lài
 8. Hà Lan
 9. Lư Kim Lan
 10. Phương Lệ
 11. Trần Thị Kim Liên
 12. Vương Bích Liên
 13. Trần Thị Liễu
 14. Phan Phụng Loan
 15. Nguyễn Thành Long
 16. Nguyễn Thị Lộc
 17. Lê Thị Lượm
 18. Diệp Xuân Mai
 19. Nguyễn Hữu Ngoan
 20. Huỳnh Thạch Nguyên
 21. Nguyễn Lộc Nguyên
 22. Châu Đức Nhă
 23. Hàng Quốc Quang
 24. Tống Ngọc Quế
 25. Huỳnh Khải Siêu
 26. Nguyễn Thị Sự
 27. Trần Thị Tăng
 28. Chung Nguyệt Thu
 29. Dương Thị Thuận
 30. Vơ Thị Thu Thủy
 31. Nguyễn Văn Thức
 32. Ngô Kiều Trinh
 33. Khâu Lương Tuấn
 34. Biện Túc
 35. Nguyễn Thị Kim Uyên
 36. Hàn Khánh Vân
 37. ......................

 

Lời cám ơn nhiệt t́nh đến những cựu học sinh đóng góp 
danh sách học sinh/thầy cô và h́nh ảnh:

  Nguyễn Thục                  (niên khóa 1969-1971)
Phương Lệ                     (niên khóa 1968-1972
Huỳnh Khải Đôn             (niên học 1969-1970)
Phạm Đ́nh Lân               (niên học 1969-1970)
               Hà Thị Thu Thủy             (đệ tứ 1 - niên học 1969-1970)
  Huỳnh Bùi Hoàng           (niên khóa 1969-1971)
  Huỳnh Minh Tâm            (niên khóa 1964-1968)
  Lương Thị Thọ                (niên khóa 1965-1969)
  Nguyễn Phú Hậu            (niên khóa 1966-1970)
Phó Đức Lâm                                                    

 

                 

         

Trở về trang nhà:  www.ninh-hoa.com